• Fifth Grade Teachers 

    Leigh Davis            Fifth Grade Teacher

    Toni Davis              Fifth Grade Teacher

    Hunter Angela        Fifth Grade Teacher 

    Alexandra Swett     Fifth Grade Teacher